• info@layher.ee
 • Kesk tee 11 Jüri, 75305 Harju maakond

Tingimused

A – Wilhelm Layher GmbH&Co. KG toodangu tarne, tasumise ja rentimise üldtingimused

 1. Tarne ja tasumise üldtingimused1. Kehtivuse piirid
  Käesolevaid tarne ja tasumise üldtingimusi rakendatakse äriettevõtetele eranditult kõikide õigustehingute korral. Meie tarne ja tasumise üldtingimusi rakendatakse erandeid tegemata. Samuti rakendatakse neid kõikide eelolevate äritehingute puhul, isegi kui nende suhtes ei ole selgepiiriliselt veelkord kokku lepitud. Igasugused nimetatust erinevad, teie poolt sätestatud äritehingu või ostu üldtingimused ei ole kehtivad; käesolevaga väljendatakse nendega mittenõustumist.
 2. Pakkumine ja tellimuse kinnitamine
  Meie esitatud pakkumisi võib muuta ja need ei ole kohustuslikud. Nõusolekudokumendid ja tellimused saavad juriidilise jõu alles siis, kui meie oleme need kirjalikult kinnitanud. Sama säte on kehtiv ka kõikide lisade, muudatuste või lisakokkulepete juures. Igas meiepoolses tellimuse kirjalikus kinnituses on kindlaks määratud tarne maht, sisu ja hinnapoliitika.
 3. Hind
  Kui ei ole sätestatud teisiti, rakendatakse tellimusele meie lepingu sõlmimise ajal kehtivaid hindu, millele lisatakse õigusaktides sätestatud suurusega käibemaks. Kui lepingu sõlmimise ja tarne vahel on rohkem kui 3 kuud ning selle aja jooksul on toimunud mingeid töötasude, materjalide või jaotushindade muutusi, siis rakendatakse tarne või tarne lõpetamise ajal kehtivaid netohindu vastavalt hinnakirjale, või tegevushindu, millele lisatakse sätestatud suurune käibemaks. Meie hinnakirjadesse kantud hinnad on vastavalt asukohale tavapärased ja põhjendatud.
 4. Tarnemahud
  Tarne maht on täpselt selline, nagu on märgitud meie tellimuse kirjalikus kinnituses. Osalised tarned ja lepingu osaline täitmine on lubatud ainult sel määral, nagu see on teile vastuvõetav.
 5. Tasumine
  Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb meie esitatud faktuurarved tasuda 30 päeva jooksul arve välja kirjutamisest ilma igasuguste mahaarvestusteta, sõltumata sellest, kas faktuurarve antakse edasi kolmandatele pooltele või on esitatud kolmandatele pooltele tasumiseks.
  Kui kauba tarnimine hilineb põhjustel, mille eest vastutate teie, siis kirjutatakse faktuurarve välja samaaegselt koos meie teatisega selle kohta, et oleme kauba tarnimiseks valmis, kuid mitte varem, kui meie kokkuleppes sätestatud tarne kuupäeval.

Kui teil on võlgnevusi ükskõik millise meie esitatud faktuurarve tasumisel, kuuluvad kõik tasumata faktuurarved viivitamatult maksmisele.

 1. Vastuhagi esitamise ja kinnipidamise õigus

Teil on vastuhagi esitamise või kinnipidamise õigus ainult sel juhul, kui teie vastuhagidele on määratud täiteotsus, need ei ole vaidlustatavad või meie oleme neid tunnistanud. Lisaks sellele on teil kõigil juhtudel õigus nõuda nende õiguste täitmist ainult sel määral, mil teie vastuhagi tugineb neile samadele lepingulistele suhetele.

 1. Võõrandamiskeeld
  Teil ei ole õigust võõrandada kolmandatele pooltele mitte mingisuguse iseloomuga nõudeid (hagisid), mis on seotud meievaheliste ärisuhetega.
 2. Väljaostu määramine
  Kui te ei ole deklareerinud mingit väljaostu määramist, siis on meil õigus määrata maksed; Saksamaa tsiviilkoodeksi (BGB) 366 osa kõrvaldatakse vastavalt kokkuleppele.
 3. Volitused võlgnevuse väljanõudmiseks
  Meie töötajatel või meie müügiesindajatel on kõigi võlgnevuste väljanõude õigus sel juhul, kui neid on volitatud seda tegema. Seda põhimõtet rakendatakse samuti igasuguste olemasolevate varude müügi puhul.
 4. Transportimise, pakendamise, kindlustamise ja transpordivahenditega seotud kulud
  Meie hind on põhimõtteliselt toote enese (inglise keeles ex works) hind ilma pakendita. Teie tasute transportimise, pakendamise, kindlustamise ja transpordivahendite kasutamisega seotud kulud.
 5. 1 Krediit pakendamismaterjalide soetamiseks
  Kui me võtsime Teilt avansina tasu korduvkasutusega transporditarvikute (kaubaalused, kastid jms) eest, siis krediteerime vastavad summad sel juhul, kui tarvikud on meile viivitamatult tagastatud ja seoses sellega ei tule meil kanda mingeid lisakulusid.
 6. 2 Kindlustatud kauba väljasaatmine
  Soovi korral, võime teie riisikol ja arvel välja saata kindlustatud kaubad.
 7. 3 Tagastamiskulud
  Kuna vastavalt meie õigustele tuleb meile tagastada kõik materjalid, siis katate teie kõik kulud, mis me oleme seoses sellega kandnud. Üksikutel juhtudel võivad need kulud olla kaupade tagastamise hetkel võrdsed kaupade netoväärtusega. Teil on õigus meile tõestada, et taolised kulud puudusid või et nende väärtus oli nõutud summast väiksem.
 8. Riski üle andmine
  Kui riski ei ole veel teile üle antud, siis antakse risk teile üle mitte hiljem kui järgnevalt sätestatud:
 9. 1 Komplekteerimise, pealelaadimise ja üleandmise riski üleandmine
  Komplekteerimise, pealelaadimise ja transpordi töövõtjale või vedajale üleandmise hetkest, sõltumata sellest, kas saadame kauba välja meie või võtate kauba vastu teie või meie ehk teie teete selle kohustuseks kolmandatele pooltele, ja sõltumata sellest kas väljasaatmise (transportimise) eest tasus müüja (inglise keeles carriage paid to (CPT)), tasus ostja (inglise keeles freight collect) või tasuti fikseeritud tasu, isegi kui täidetakse osalist tarnet.
 10. 2 Riski üleandmine vastuvõtmise hilinemise puhul
  Ükskõik millise hilinemise puhul, mis juhtus eelpool nimetatud asjaolude tõttu, mille eest olete kohustatud vastutama teie või kui te ei ole kaupu vastu võtnud muudel põhjustel, antakse risk teile üle koos meie teatisega selle kohta, et me oleme valmis kaupa tarnima.
 11. Garantiid
  Selle ajani, kuni ei ole lahendatud kõik meie poolt teile ükskõik millistel õiguslikel põhjustel esitatud nõuete või praegu ning tulevikus saadaolevate summadega seotud küsimused, annate teie meile järgnevalt loetletud garantiid:
 12. 1 Omandiõiguse säilimine
  Kõik meiepoolt tarnitud kaubad jäävad meie omandisse seni, kuni kõik ärisuhetega seotud nõuded on tasutud ja täidetud. Seda põhimõtet rakendatakse ka vaidlustatud ja/või tingimuslike nõuete või saadaolevate summade korral. Teil on õigus käsutada kaupu oma tavapäraste ärioperatsioonide teostamiseks niikaua, kuni teil ei ole võlgnevusi.
 13. 2 Omandiõiguse laiendatud säilimine
  Te annate meile avansina täieliku tagatise kõigi kaupadega seotud nõuete või saadaolevate summade kohta, mis tekivad edasimüügi korral või muul õiguslikul alusel. Käesolevaga võtame selle tagatise vastu. Kuna suhetes teiega kanname oma nõuded või saadaolevad summad jooksvatele arvetele, siis rakendatakse avansi loovutamist samuti vastavale nõudele jäägi väljamaksmiseks.
 14. 3 Arvete kogumise volitused, otsedeebeti volituste tühistamine, muude korralduste keelustamine, teavitamine kõigi kolmandate poolte esitatud nõuete puhul.

  12.3.1 Käesolevaga anname teile tühistatava volituse koguda määratud nõudeid või saadaolevaid summasid oma nimel meie kontole. Seda arvete kogumise volitust on lubatud tühistada ainult sel juhul, kui te hilinete oma maksekohustuste täitmisega või kui meie oleme teada saanud ükskõik millistest protesteeritavatest tšekkide või vekslitega seotud juhtudest, maksete katkestamise juhtudest või kui meieni on jõudnud teie kohta ükskõik milline negatiivne teave.12.3.2 Teil ei ole õigust edastada ükskõik milliseid korraldusi mitte mingitele kolmandatele pooltele. Teil on õigus koguda neid nõudeid või saadaolevaid summasid seni, kuni te ise oma maksekohustusi täidate. Te olete kohustatud teavitama meid viivitamatult igasugustest konfiskeerimistest või muudest kolmandate poolte teostatud interventsiooni juhtudest, mis võivad avaldada mõju meie varale või õigustele.12.4 Informatsioon klientide kohta
  Meie nõudmisel olete kohustatud esitama meile informatsiooni oma individuaalsete nõuete või saadaolevate summade kohta kolmandatelt pooltelt, mis on soetatud kooskõlas punkti 12.2 sätetega, teavitama oma ostjaid sellest ja korraldama, et maksed oleks teostatud eranditult meile. Meil on õigus teavitada ostjaid sellest korraldusest suvalisel ajal ning ise koguda nõudeid ja saadaolevaid summasid.12.5 Kogumise volituse keelamine maksejõuetuse puhul
  Käesolev volitus koguda saadaolevaid summasid loetakse tühistatuks, kui on esitatud ükskõik milline avaldus, mille alusel on algatatud teie vara suhtes pankrotimenetlus või mille alusel olete kohustatud esitama avalduse.
 15. 6 Tagatise tagastamine
  Teil on õigus nõuda tagatise osa või kogu tagatise tagastamist, kui selle võimaliku realiseerimise väärtus ületab garanteeritud nõudeid või saadaolevaid summasid 20% võrra.
 16. 7 Volitused kauba tagasivõtmiseks

  12.7.1 Meie omandiõiguste tagamiseks, kaasa arvatud kõik maksevõlgnevuste juhud, annate te meile või meie poolt määratud kolmandatele isikutele õiguse siseneda meile sobival ajal teie territooriumile või ruumidesse selleks, et tagasi võtta teie tarnitud ORIGINAL LAYHER tooted või muud kaubad, mis kuuluvad meie omandisse. Sama põhimõtet rakendatakse ka sel juhul, kui meil on vaja tagasi võtta oma ORIGINAL LAYHER tooted või muud kaubad teie klientidelt.12.7.2 Püüdes vältida mittevajalikke kulutusi, ei ole te selle protseduuri vastu ning väljendate selgesti oma nõusolekut selle protsessi suhtes.
 17. 7.3 Te hüvitate meile kõik kulud ja maksed, mis me oleme saanud seoses meie kauba tagasivõtmise nõuete või meie materjalide tagasivõtmise täitmisega.
 18. Garantii
  Me oleme vastutavad kõikide tarnedefektide eest, kui see ei riku punktis 14 sätestatud põhimõtteid, ja nagu on kirjeldatud järgnevalt, ei hõlma see mingeid hilisemaid nõudeid:
 19. 1 Nõue teatada ilmsetest ja nähtavatest defektidest. Teatis ilmsete ja nähtavate defektide, tarne puudujääkide ja ebaõigete tarnete kohta tuleb viivitamatult märkida kirjalikult saatekirja, märkides ära tarneteatise numbri; vastasel juhul lükatakse kõigi garantiinõuete täitmine tagasi.13.2 Nõue teatada defektidest, mis ei ole ilmselgelt nähtavad. Defektid, mis ei ole ilmselgelt nähtavad, loetakse vastu võetuks, kui meile ei ole neist teatatud kirjalikult tarneteatise numbri äramärkimisega kohe pärast nende defektide tuvastamist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul riski üle andmisest. Selle perioodi järgmiseks piisab sellest, kui teatis on õigeaegselt välja saadetud.13.3 Defektide tõendamise kohustus, kulude hüvitamine. Teie kohustuseks on tõendada kõiki asjaolusid, mis õigustavad igasuguseid nõudeid. Kui teatis defektide kohta on esitatud ebaõiglaselt, siis kompenseerite teie kõik meie vastavad kulutused.13.4 Kahjumite väljanõudmine, hilisem tarne, hilisem täitmine
 20. 4.1 Defektide esinemise korral käitume omal äranägemisel ja kas kõrvaldame eelkõige defektid või vahetame defektidega kaubad uute kaupade vastu. Kui hilisem täitmine ei õnnestu, siis on teil õigus nõuda omal äranägemisel kas hinna vähendamist või lepingu katkestamist. Ebaoluliste defektide puhul ei rakendata võimalust tellimus tühistada ja keelduda kauba vastuvõtmisest või saamisest.13.4.2 Teil on õigus tellimusest keelduda, kui meil ei ole võimalik rahuldada teie nõudeid hilisema täitmise suhtes ja me ei saa tarnida teile nelja nädala jooksul uusi kaupu defektidega kaupade asemel. See õigus välja arvatud ei ole teil õigust esitada mitte mingeid muid nõudeid – isegi mitte kompensatsiooni saamiseks ükskõik millise kahju või kahjumite eest, mis te olete saanud hilinemise tõttu.13.5 Kasutamine kooskõlas kasutusjuhendiga ning tehnilise hoolduse ja testimisnõuete järgimine on need eeldused, millel peavad teie nõuded tuginema. See tähendab et meie detaile on kasutanud tehniliselt kvalifitseeritud personal kooskõlas kasutusjuhenditega, et olid teostatud kõik määratud või vajalikud tehnilise hoolduse ja testimise tööd ja et konkreetse kasutusjuhtumi juures peeti kinni tellingutele rakendatud tehnilistest reglementidest, kaasa arvatud, kuid mitte sellega piirdudes, nõuetest tellingute püstitamiseks, planeerimiseks ja kõigist sellega seotud tehnilistest, ametialastest või õigusaktidega sätestatud nõuetest.
 21. 6 Esitlus müügikirjeldustes

  13.6.1 Meie müügikirjeldustes ei ole mingeid kvaliteedikirjeldusi ega kinnitatud näitajaid. Tellimuse puhul rakendatakse eranditult meiepoolset kinnitust. Meie nimetatud kinnitused või sertifitseerimised tähendavad seda, et meie ORIGINAL LAYHER tooted ja muud kaubad vastavad vajalikul määral vastavale kinnitusele või sertifitseerimisele ja vastavad nõuetele, mis on sätestatud vastavalt kinnitusele või sertifitseerimisele.13.6.2 See ei tähenda, et meie ORIGINAL LAYHER tooted ja muud kaubad vastavad teie poolt määratud konkreetse kasutamise nõuetele ainuüksi kinnituse või sertifitseerimise alusel.13.6.3 Kinnituse või sertifitseerimise kohta esitatud põhjalik informatsioon ei vabasta teid kui tarbijat kohustusest tutvuda kõikide tehniliste ja õigusaktides sätestatud nõuetega, mis on kehtestatud konstruktsioonide projekteerimisele, struktuurilisele stabiilsusele, rakendamisele või kasutamisele.13.6.4 Tooteid ja muid kaupu tuleb alati kasutada, järgides konkreetseid struktuurilisi nõudeid, kohalikke asjaolusid ja riigiinstitutsioonide poolt või õigusaktidega sätestatud konkreetseid nõudeid.
 22. 7 Puudujäägid paigaldamis- ja kasutusjuhendites
  Paigaldamise ja kasutuse juhendite puudujääke loetakse vaid väikesteks ja tähtsusetuteks meie kohustuste rikkumiseks. Sellisel juhul on teil õigus saada vaid õigeid instruktsioone, kui muul juhul ei ole võimalik meie detaile õigesti kasutada.
 23. 8 Õiguslikud tagajärjed oma kohustuste äärmiselt ettevaatamatu täitmise või sihiliku rikkumise puhul
  Teil on õigus esitada täiendavaid nõudeid ainult sel juhul, kui meie oleme rikkunud mõnda oma kohustust sihilikult või suure lohakuse tõttu. Igasugused kompensatsioonide haginõuded lepinguliste kohustuste kardinaalsete rikkumiste puhul, mis tekkisid väikese lohakuse tõttu, piirduvad võimaliku kahjuga, mis on iseloomulik seda tüüpi lepingutele. Me ei ole vastutavad väikese lohakuse tõttu tekkinud teisejärguliste lepinguliste kohustuste rikkumise eest.13.9 Kehtivusaja lõpp aegumise tõttu
  Nõuded oluliste puudujääkide suhtes, mis ei ole seotud tarbekaupade ostmisega, lõppevad aegumise tõttu üks aasta pärast komplekteerimist, tarnimist, üleandmist või saatmiseks valmisolekust teavitamise teatise koostamist, välja arvatud juhtudel, kui meid süüdistatakse petmises.
 24. 10 Vastutuse piirangud ja kehtivusaja lõpp aegumise tõttu
  Eelpool esitatud vastutuse piiranguid ja kehtivusaja lõppemist aegumise tõttu ei rakendata nõuetele, mis on seotud toote tõttu elu kaotamise, füüsilise vigastuse või tervise rikkumise kohustustega. Nende kohustuste korral ei ole lubatud rikkuda seadustega sätestatud vastutuse piire.
 25. 11 Regressiõigus kooskõlas Saksamaa tsiviilkoodeksi peatükiga 478

  Teie kui ostja regressinõude õigused meie kui tarnija vastu on Saksamaa tsiviilkoodeksi (BGB) peatüki 478 järgi võimalikud vaid selles mahus, millises igasugused teiepoolsed oma kliendiga sõlmitud kokkulepped ei ületa seadustega sätestatud defektidega seotud nõudeid.
 26. 12 Kasutatud tooted

  Lepinguga sätestatud kasutatud kaupade seisund on kaupade seisund ostmise ajal. Nende kaupade igasugust amortiseerumist vastavalt nende kaupade kasutusperioodile ei loeta mingiks oluliseks lepinguliste kohustuste rikkumiseks. Muul juhul mingit garantiid oluliste defektide suhtes ei anta.
 27. Kohustav kirjalik teave

  Kõiki meie töötajate poolt suulise informatsiooni andmisi loetakse vabatahtlikult osutatud teenuseks. Kõik meie töötajate poolt suuliselt väljendatud väited muutuvad õiguslikult kohustavateks alles siis, kui oleme need kirjalikult kinnitanud.
 28. Kohustuslikud tarnetähtajad, tarne kuupäevad

  Meie tarnetähtajad ja -kuupäevad muutuvad kohustuslikeks alles siis, kui oleme kirjalikult kinnitanud, et need on kohustuslikud. Me ei ole nõus mitte mingite teie poolt sätestatud perioodide või tähtaegadega.
 29. 1 Tarnetähtaegade, tarne kuupäevade ja tarnemahtude kindlaksmääramine
  Tellimuse kirjalik meiepoolne kinnitus on kohustuslik ainult tarnetähtaegade, tarne kuupäevade ja tarne mahu suhtes. Kõik muul moel esitatud tarnetähtajad või tarne kuupäevad ei ole kohustuslikud ja väljendavad meie Güglingen-Eibensbachi tehasest kaupade väljasaatmise või komplekteerimise mittelõplikku kuupäeva.
 30. 2 Tarnetähtaegade ja tarne kuupäevade järgimine
  Loetakse, et kirjalikult kinnitatud tarneperioodidest või tarne kuupäevadest on kinni peetud, kui oleme teile teatanud kaupade olemasolust, komplekteerimisest või väljasaatmiseks valmisolekust enne tarne kuupäeva või tarnetähtaja lõppu, kui kaubad saadeti tehasest välja või anti üle vedajale, vedaja töövõtjale või ükskõik millisele teisele väljasaatmise täitmiseks määratud poolele sel viisil, et tavaliste asjaolude korral võib loota kaupade õigeaegset kättetoimetamist.
 31. 3 Nõue kõikide tähtaegade või kuupäevade järgimiseks
  Nõue järgida kõiki tähtaegu või kuupäevi sõltub järgmistest kumulatiivsetest tingimustest: te esitasite õigeaegselt kõik tellimuse kinnitamiseks vajalikud dokumendid, tõendavad dokumendid ning plaanid; te olete õigeaegselt ja täielikult tasunud kõik kokkulepitud maksed; teil ei ole mingeid võlgnevusi. Kui mõni neist tingimustest ei ole täidetud, siis pikendatakse tähtaegu või kuupäevad lükatakse edasi vastavalt hilinemisele, mille eest vastutate teie.
 32. 4 Igasuguste tähtaegade pikendamine force majeure asjaolude korral
  Kui me ei saa järgida teatud tähtaegu või kuupäevi force majeure asjaolude tõttu, näiteks streigi või töösulu tõttu, siis pikendatakse vastavalt lepingus sätestatud tähtaegu või kuupäevi.
 33. 5 Hilinenud tarne
  Loetakse, et meie oleme tarnega hilinenud, kui teie määrasite meile põhjendatud pikendamise perioodi mitte vähem kui 2 nädalat pärast mittekohustuslikku tarnimise päeva või mittekohustuslikku tarnimise tähtaega, ning see periood lõppes ilma mingite tulemusteta. Kogu sellega seotud vastutus piirdub lepingu sihiliku rikkumise või lepingu rikkumisega suure lohakuse tõttu.
 34. Tühistamisõigus igasuguste protesteeritud tšekkide või vekslite, maksete katkestamise või negatiivse teabe saamise korralMeil on õigus tühistada leping, kui oleme teada saanud ükskõik millistest protesteeritud tšekkide või vekslite juhtumitest, maksete katkestamistest või kui oleme saanud teie kohta ükskõik millist negatiivset teavet.
 35. 1 Ühekordse kompensatsiooni saamise nõue
  Kui oleme tühistanud lepingu neil loetletud põhjustel, on meil õigus saada sätestatud suurusega ühekordset kompensatsiooni, mis moodustab 20% tellimuse netoväärtusest. Teil on õigus tõendada meile, et me ei ole saanud mitte mingeid taolise iseloomuga kahjumeid või et iga meie saadud kahjum oli väiksem kui nõutud summa. Teile ei ole antud õigust nõuda mingeid muid õigusi.
 36. 2 Valikud tehniliste probleemide või materjalide soetamise raskuste tõttu, mille eest meie ei ole vastutavad

  Sel juhul, kui tekib ootamatuid tehnilisi või materjalide soetamisega seotud raskusi, mille eest meie ei ole vastutavad, on meil õigus leping tühistada. Sel juhul ei saa olla mitte mingeid ühepoolseid või mõlemapoolseid nõudmisi.
 37. Autorikaitseõigused, kõrvaldamis- ja kasutusõigused, dokumentide ja andmete edastamine kolmandatele pooltele

  17.1 Me jätame ilma piiranguteta omandiõiguse ja autorikaitseõigusega kooskõlas enesele kõik õigused kõikidele dokumentidele ja kogu informatsioonile, mis me oleme teile üle andnud, kaasa arvatud, ilma piiranguteta, pakkumistele, hinnakujunduse eelarvetele, tehnilistele joonistele, kõigile illustratsioonidele ja plaanidele ja eriti meie kõrvaldamis- ja kasutamisõigusele.17.2 Kõik meile kuuluvad dokumendid ja andmed võivad muutuda ligipääsetavaks või olla edastatud kolmandatele pooltele koopiate tegemise, paljundamise või andmete andmekandjatele salvestamise eesmärgil täies mahus, osaliselt või väljavõtetena alles pärast meilt eelneva kirjaliku nõusoleku saamist.
 38. Illustreerivate või joonistatud materjalide, konstruktsiooni- ja projekteerimise detailide, struktuurilise stabiilsuse, otstarbekohase ja eesmärkidele vastava kasutamise tähtsus

  18.1 Igasugust illustreerivat või joonistatud materjali meie detailide võimaliku või faktilise kasutamise kohta tuleb kasutada ainult kui näidismaterjali, et demonstreerida piltlikult meie detailide võimalikku kasutamist. See ei ole mitte mingi õiguslikult kohustav garantii nende liigi ja võimaliku või lubatud praktilise rakendamise või kasutamise kohta.18.2 Igasugust teavet või materjale konstruktsioonide projekteerimise, komplekteerimise, planeerimise, kinnitamise, struktuurilise stabiilsuse, vastavalt otstarbele kindlaks määratud kasutamise või rakendamise kohta tuleb lugeda ainult näidiseks ega ole seetõttu seotud kohustustega. Kogu see informatsioon või materjalid ei vabasta teid kui kasutajat kohustusest tutvuda kõigi tehnilistes dokumentides ja õigusaktides sätestatud nõuetega konstruktsioonide projekteerimise, komplekteerimise, planeerimise, kinnitamise, struktuurilise stabiilsuse, vastavalt otstarbele kindlaks määratud kasutamise või rakendamise kohta.18.3 Te olete kohustatud alati kasutama meie ORIGINAL LAYHER tooteid ja muid kaupu järgides konkreetseid struktuurilisi nõudeid, arvestades kasutuskoha asjaolusid ja riigiasutuste või õigusaktidega sätestatud konkreetseid nõudeid.18.4 Te olete kohustatud tegutsema kooskõlas ja järgima kõiki konkreetse rakendamisega seotud tehniliste dokumentide, riigiasutuste poolt või õigusaktidega sätestatud nõudeid.
 39. 5 Me märgime selgelt ja arusaadavalt, et ainult Teie kui meie ORIGINAL LAYHER toodete ja muude kaupade kasutaja olete vastutav toodete turvalise paigaldamise, vahetamise, mahavõtmise ja stabiilsuse eest, kinnitustarvikute tüübi, valiku, kasutamise ja kontrollimise eest, vastavate DIN või EN standardite, tellingutele kehtestatud tehniliste reglementide, tellingute planeerimiseks kehtestatud üldtunnustatud ehitusalaste põhimõtete, komplekteerimise ja ehitustöödel kasutamise eest, samuti kõigi riigiasutuste kehtestatud õigusaktide ja seaduste sätete järgimise eest, ilma piiranguteta kaasa arvatud ka kõigi reeglite täitmise eest, mis on kinnitatud ehitusinspektsiooni või ehitusseadusega ning tööohutusreeglitega, pöörates erilist tähelepanu õnnetusjuhtumite ennetamise reeglite nõuetele.18.6 Lisaks sellele olete teie kui meie ORIGINAL LAYHER toodete ja muude kaupade kasutaja vastutav nende otstarbekohase kasutamise eest ja olete kohustatud tagama tellingute turvalise ekspluateerimise, õige märgistamise ja identifitseerimise ning katsetamise.18.7 Kui mingid tellingud püstitatakse, kaldudes kõrvale konfiguratsiooni normidest, siis olete teie vastutav selle eest, et nende struktuuriline stabiilsus oleks dokumenteeritud või kinnitatud sel määral, nagu see on vajalik kooskõlas nõuetega, näiteks esitades konkreetse juhu täitmise plaanid, mida on täiendatud teie hinnangutega vastavalt ametialastele kogemustele.18.8 Seda tuleb samuti täiendada andmetega, mis on ära toodud meie komplekteerimise ja kasutamise juhendites.19. ORIGINAL LAYHER toodete kasutamine koos teiste toodetega

  19.1 Kogu teave või ettepanekud meie tooteid kirjeldavates brošüürides on ette nähtud eranditult ORIGINAL LAYHER toodete kasutamiseks. Meie tooted on projekteeritud, toodetud ja nende funktsioonid on konfigureeritud eranditult kasutamiseks koos teiste Layheri toodetega. ORIGINAL LAYHER tooted erinevad teiste tootjate toodangust või võltsitud toodetest oma ehitusliku projekteerimise, materjalide ja tootmisprotsesside poolest.

  19.2 Me ei saa teha mitte mingeid avaldusi ükskõik milliste Layheri toodete kasutamise kohta teistes süsteemides või koos teiste ettevõtete toodetega kasutamise kohta. Sama põhimõte kehtib igasuguste ORIGINAL LAYHER toodete koopiate kasutamise puhul.

  19.3 Neil põhjustel ei võta me enesele mingit vastutust sel juhul, kui meie ORIGINAL LAYHER tooteid kasutatakse koos teiste toodetega. Selles suhtes vabastate meid igasugustest kolmandate poolte pretensioonidest.

 40. 4 Kõiki meie avaldusi, mis on seotud toodete omaduste, rakendamisvõimaluste, struktuurilise disaini detailide, paigaldamisvariantide, kinnitamisvõimaluste, rakendusmeetodite, tehniliste andmete ja õigusaktide nõuetele või standarditele vastavusega, kohaldatakse igal juhul ainuüksi ORIGINAL LAYHER toodetele või nende kasutamisele.20. Tehnilised modifikatsioonid
  Tehnilise progressiga seotud muudatusi on lubatud teha meie toodetele igal ajal.
 41. Tarne koht
  Meie äranägemisel võib tarnekohaks olla kas meie ettevõtte registreeritud asukoht Güglingen-Eibensbachi linnas või üks meie tarneladudest.
 42. Kohtualluvuse ainus lubatud koht
  Kui pooled on registreeritud äriettevõtted, juriidilised isikud kooskõlas avaliku õigusega või erifondid avaliku õiguse järgi, siis on kõigi kohtumenetluste, kaasa arvatud nende, mis on seotud vekslite, tšekkide ja lihtsustatud menetlustega, sõltumata vaidluse väärtusest, ainsaks lubatud kohtualluvuse kohaks Brackenheimi ringkonnakohus (Amtsgericht), mis on vastutav kui faktiline ja kohalik esimese astme kohus kooskõlas meie ettevõtte registreerimise kohaga. Sama põhimõtet kohaldatakse ka siis, kui teil puudub kohtualluvus Saksamaal või kui te olete oma registreerimiskoha või tavalise asukoha üle kandnud väljaspoole Saksamaa piire pärast lepingu sõlmimist või kui teie registreerimiskoht või tavaline asukoht on kohtusse pöördumise ajal teadmata.23. ÜRO äriõigusele mitteallumine
  Kohaldatakse eranditult Saksamaa Föderatiivse Vabariigi seadusi või antakse neile eelistus. ÜRO äriõigust ei kohaldata.
 43. Privaatsus, turvalisus

  24.1 Meie fikseerime teie isikuandmed ainult sel eesmärgil, milleks te olete need meile andnud. Teie isikuandmeid hakatakse kasutama ainult ettevõttes Layher Group.
 44. 2 Te annate oma nõusoleku ja lubate meil korraldada, säilitada ja analüüsida andmeid, mis me oleme saanud ärisuhete sõlmimise ja koostöö käigus, kooskõlas vastavate andmekaitse reeglitega.24.3 Teavet meie privaatsuspoliitika ja täiendava privaatsuse kohta võite leida meie interneti kodulehelt aadressil www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02.II. Rendi üldtingimused

Lisaks I peatükis kirjeldatud „Tarne ja tasumise üldtingimustele“, tuleb kõikidele meie poolt välja renditud ORIGINAL LAYHER toodetele ja muudele kaupadele kohaldada järgnevalt kirjeldatud põhimõtteid.

 1. Lepingu asi, pakkumine, rendiperiood, rendihinnad, rendikulud

  1.1 Lepingu asi
  Käesolev rendileping annab teile õiguse kasutada Saksamaal ORIGINAL LAYHER tooteid ja muid kaupu kokkulepitud perioodi jooksul ning kindlaks määratud eesmärkidel.
 2. 2 Rendipakkumise muutmise võimalus
  Rendipakkumised ei ole kohustavad ja neid võib muuta. Nende pakkumiste koostamise lisatingimuseks on, et rendiperioodi alguses on vastav rendimaterjal saadaval.
 3. 3 Rendi tähtaeg
  1.3.1 Rendiperiood sätestatakse lepingus. Perioodi alguseks on see päev, mil rendiobjekt antakse üle teile või vedajale.
 4. 3.2 Kui puudub ükskõik milline vastupidiselt määrav kokkulepe või kinnitus, siis on minimaalseks rendilepingute sõlmimise perioodiks 20 nädalat. Meie rendihinnad on antud rendi nelja nädala pikkuseks perioodiks, välja arvatud juhtudel, kui eksisteerib mingi kokkulepe või kinnitus, milles on sätestatud teisiti. Kõigi 4-nädalaste perioodide või nende perioodide osade eest tasutakse täies mahus.1.4 Rendi hind
  1.4.1 Rendi hinda arvestatakse alates kauba tarnimise või komplekteerimise päevast. Kõigi hilisemate perioodide eest väljastatakse faktuurarved avansina 4-nädalase perioodi kohta. Rendi faktuurarved tuleb tasuda 10 päeva jooksul arve väljakirjutamise päevast.
 5. 4.2 Rakendatakse meie rendihindu, mis on kehtivad kogu vastava rendiperioodi jooksul; hinnale lisatakse õigusaktidega sätestatud suurusega käibemaks. Sel juhul, kui rendihinnad tõusevad, antakse teile õigus leping katkestada, kui te esitate viivitamatult kirjaliku protesti taolise hinnatõusu vastu. Meie hinnakirjadesse kantud hindu loetakse vastava asukoha jaoks tavapäraseks ja põhjendatuks.1.5 Transpordi, pakendamise ja kindlustuse kulud
  Teie tasute ORIGINAL LAYHER toodete ja muude kaupade kasutuskohta transportimise, pakendamise ja kindlustamise kulud.
 6. 6 Võlgnevused, kauba äravõtmise volitused
  1.6.1 Kui te hilinete oma maksekohustuste täitmisega ja teil on võlgnevusi, mille täitmisega olete hilinenud rohkem kui 14 päeva, siis on meil õigus viivitamatult ilma etteteatamiseta tühistada kõik teiega sõlmitud rendilepingud ja võtta koheselt tagasi kõik rendile antud esemed. Sel juhul ei ole teil õigust seda takistada.1.6.2 Lepingu katkestamisest teatamise puhul on meil õigus võtta viivitamatult enda käsutusse ning konfiskeerida omal äranägemisel kõik teile renditud ORIGINAL LAYHER tooted ja muud kaubad või osa neist. Lisaks sellele on sel juhul meil endil või kõikidel meie poolt määratud kolmandatel pooltel õigus siseneda teie territooriumile või äriruumidesse, et võtta ära meilt renditud ORIGINAL LAYHER tooted ja muud kaubad. Sama põhimõtet rakendatakse, kui meie ORIGINAL LAYHER tooted või muud kaubad tuleb konfiskeerida teie klientidelt.1.6.3 Püüdes vältida mittevajalikke kulusid, ei ole te selle protsessi vastu ning väljendate selgelt oma nõusolekut protsessi taolise toimimisega.
 7. Teie kui rendilevõtja kohustused
  2.1 Vastuvõtmine
  Te olete kohustatud rendile antud kaubad vastu võtma. Te kinnitate meile kirjalikult meie poolt otsustatud viisil, näiteks tarneteatise, saatekirja või kättesaamist kinnitava kirjaga, et olete õigesti teostanud rendile antud kaupade vastuvõtmise ja et need funktsioneerivad õigesti ja ilma mingite piiranguteta. Te olete kohustatud kontrollima rendile antud kaupu koheselt pärast nende kätte saamist veendumaks, et saadud on kõik kaubad ja defektid puuduvad. Kõikidest defektidest või puudujääkidest tuleb teavitada meid viivitamatult – vastasel juhul lükatakse kõik pretensioonid ja nõuded tagasi.
 8. 2 Rendile võetud kaupade kasutamine, paigaldamis- ja kasutusjuhendid
  Te olete kohustatud järgima kõiki nõudeid, mida rakendatakse meie poolt rendile antud ORIGINAL LAYHER toodete ja muude kaupade kasutamise puhul, ning teostama kõik kohustuslikud registreerimised või saama vajalikud load taoliste renditud kaupade kasutamiseks. Te kindlustate oma vahenditega kaubad vajaliku kindlustusega. Käesolevas tekstis eespool toodud I osa „Tarne ja tasumise üldtingimused“ punktides 18 ja 19 sätestatud põhimõtteid rakendatakse ka rendi puhul.
 9. 3 Segakasutamise kindlustamine
  2.3.1 Te olete kohustatud kasutama rendile võetud kaupu ainult koos teiste ORIGINAL LAYHER toodete ja muude kaupadega. Me väljendame selgelt, et igasugune ORIGINAL LAYHER toodete ja muude kaupade kasutamine koos teiste tootjate toodetega või meie toodete koopiatega ei ole rendi eesmärgil ette nähtud.
 10. 3.2 Te vabastate meid igasugusest vastutusest, mis on tekkinud ükskõik millise ORIGINAL LAYHER toote kasutamisel koos teiste toodetega.2.3.3 Käesolevas tekstis eespool toodud I osa „Tarne ja tasumise üldtingimused“ punktides 18 ja 19 sätestatud põhimõtteid rakendatakse ka rendi puhul.
 11. 4 Otstarbekohane kasutamine, hooldus- ja remondikulud
  Te võtate enesele kohustuse kasutada renditud kaupu eranditult vastavalt otstarbele. Te olete kohustatud hoidma renditud kaupade seisundi sellisena nagu see on sätestatud lepingutingimustes ja teostama oma vahenditega kõik vajalikud remonditööd. See ei vabasta teid rendilepinguga enesele võetud kohustusest, eriti aga kohustusest tasuda seadmete rendi eest.
 12. Riski edasiandmine
  Sel määral nagu see on seotud riski üleandmisega, näiteks kui kaubad on kaotatud kogemata või varguse tõttu või kui nende seisund on halvenenud ettekavatsematu rikkumise tõttu, rakendatakse vastavalt selles tekstis eespool kirjeldatud I osa „Tarne ja tasumise üldtingimused “ punktides 11, 11.1 ja 11.2 sätestatud põhimõtteid ning kaupade ära võtmine on võrdsustatud üleandmisega.4. Kasutamise koht
  Meie nõudmisel olete kohustatud teatama meile kaupade kasutamise kohad. Kui me ei ole saanud teavet mõne kasutamiskoha kohta, siis vaatamata lepingu katkestamise hoiatusele, annab see meile õiguse katkestada rendileping ilma etteteatamiseta ja nõuda kompensatsiooni.
 13. Garantii
  5.1 Kui üleandmise hetkel on kindlaks tehtud mingid rendile antud kaupade defektid, siis anname garantii oluliste puudujääkide puhul, teostades defektide kõrvaldamisega seotud remonditööd või vahetades defektidega kaubad uute kaupade vastu. Teil on õigus vähendada rendi hinda, kui kaks katset kõrvaldada defektid remondiga või asendada uute kaupadega ei olnud tulemuslikud. Meil on õigus asendada renditud toode tehniliselt ja ökonoomselt võrdväärse ORIGINAL LAYHER tootega.5.2 Vastavalt rakendatakse sel juhul selles tekstis eespool kirjeldatud I osa „Tarne ja tasumise üldtingimused “ punktis 13 sätestatud põhimõtteid.6. Vastutus
  Teie olete vastutav kogu kahju eest, mis on tekkinud seoses renditud kaupade kasutamisega.
 14. Kauba tagastamise õigused, kompensatsiooninõude esitamise õigus defektide puhul
 15. 1 Kauba tagastamine
  Lepingu kehtivusajalõppemisel on kauba rentinud pool kohustatud tagastama rendile võetud kaubad meie ettevõtte registreeritud aadressil Güglingeni linnas. Kõik puhastatud ja kindlustatud kaubad tagastatakse rendilevõtja kulul ja riisikol.
 16. 2 Tagastamise saatekiri, tagastamise viisid
  Te olete kohustatud tagastama kõik renditud ORIGINAL LAYHER tooted ja muud kaubad kooskõlas saatekirja märgitud meie tarne andmetega. Te tagastate renditud kaubad nii, et me saaks need ilma mingite lisatööde ja lisakuludeta kahveltõstukiga maha laadida ning neid ettevõtte territooriumil transportida. Kui seda ei ole tehtud, olete kohustatud meile kompenseerima lisatööd ja lisakulud. Teil on õigus tõendada meile, et me ei ole saanud taolise iseloomuga lisakulusid või et need lisakulud olid väiksemad kui tasu, mida me teilt nõuame.
 17. 3 Seisundi halvenemine, kõrvalekalded tarne ajal olnud seisundist
  Igasugune renditud kauba seisundi halvenemine rendiperioodi lõpus või igasugune seisundi kõrvalekalle tarne ajal olnud seisundist hüvitatakse teie kulul, välja arvatud juhul, kui seisundi nimetatud muutused vastavad otstarbekohasele kasutamisele või on tekkinud otstarbekohase kasutamise tõttu. Teie katate kõik puhastamise või remondiga seotud kulud. Kui me arvame, et detaile ei ole võimalik remontida või remondikulud ületavad hinnakirja märgitud detaili netohinda, siis on meil õigus keelduda rendile antud rikutud kaupade tagasi võtmisest ja nõuda selle asemel kompensatsiooni summas, mis vastab hinnakirjas olevale detaili hinnale. Teil on õigus tõendada meile, et me ei ole taolise iseloomuga kahjusid saanud või et need kahjud olid väiksemad kui tasu, mida me nõuame tasuda. Seda põhimõtet rakendatakse ka sel juhul, kui te olete teinud rendile võetud kaupade juures tehnilisi muudatusi.7.4 Rendilevõetud kaubad, mida enam ei eksisteeri või mis on defektidega
  Kui mõned rendile antud kaubad ei eksisteeri enam sel ajal, kui need tuleb tagastada või tagasi võtta, või kui need on selliste puudujääkidega nagu on kirjeldatud peatükis 7.3, siis väljastame teile nende kaupade eest faktuurarve kooskõlas hinnakirja netohindadega. Teil on õigus tõendada meile, et me ei ole saanud taolise iseloomuga kahjusid või et need kahjud olid väiksemad kui tasu, mida me nõuame.
 18. 5 Puhastamis- või remondikulud
  Kõik hädavajalikud puhastamis- või remondikulud, mis on arvestatud vastuvõetavate ja tavaliste kulude järgi, esitatakse tasumiseks teile.7.6 Tagasivõetavate kaupade mahud

Me võtame tagasi ainult need ORIGINAL LAYHER tooted ja muud kaubad, mis me oleme teile tarninud kooskõlas vastava rendilepinguga.

 1. 7 Kauba tagastamine hilinemisega
  7.7.1 Kui teie kui kaupa rentiv pool ei tagasta kaupu rendilepingus sätestatud renditähtaja lõppemisel või rendilepingu katkestamisel või kui te tagastate kaubad hilinemisega, siis on meil õigus nõuda tasu nende kasutamise eest summas, mis on võrdne lepingus sätestatud rendisummaga kui kompensatsiooni selle perioodi eest, mil meil neid kaupu ei ole. Me jätame enesele õiguse nõuda edaspidise kahju või kahjumite hüvitamist.7.7.2 Igasugune edaspidine renditud kaupade kasutamine ei ole rendilepingu pikendamise põhjuseks. Selle põhimõttega teavitame teid juba ette, et oleme rendilepingu kavandatava pikendamise vastu. Igasuguse edaspidise kasutamise perioodi ajaks rakendatakse kehtivat rendihinda kui kompensatsiooni kasutamise eest. Selle kasutamise eest tasutava kompensatsiooni suurus arvutatakse välja tavapäraselt kasutuskoha järgi ja põhjendatult.8. Ennetähtaegne katkestamine
  Kui te ei ole kinni pidanud peamistest enesele võetud kohustustest või ei ole teinud seda õigeaegselt või täies mahus, siis on meil õigus tühistada see leping ilma etteteatamiseta. Rikkumata kõiki muid nõudeid, säilib teie jaoks kohustus tasuda lepingus sätestatud rendihind ülejäänud rendiperioodi või perioodi eest, mis on jäänud kuni järgmise võimaliku lepingu katkestamise päevani.
 2. Soetamine
  Kui te olete otsustanud soetada rendile võetud kaubad pärast rendilepingulõppemist, siis antakse teile hinnasoodustust, mis vastab tavapärasele müügipraktikale. Rendilepinguga seotud kohustused jäävad kehtima seni, kuni kauba ülevõtmise eest tasumisele kuuluv summa on ära tasutud täies mahus.B –Wilhelm Layher GmbH&Co. KG toodangu soetamise üldtingimused

  1 peatükk
  Üldsätted, kehtivuse piirid
  1.1
  . Meie Ostutingimusi rakendatakse ilma eranditeta; igasugused muud erinevad teie poolt sätestatud ostu või äritehingute üldtingimused on meile vastuvõetamatud ja me ei ole nendega nõus.Samuti kohaldatakse meie Ostutingimusi ka kõigi edaspidi sõlmitavate äritehingute puhul, isegi sel juhul, kui nende suhtes ei ole selgelt veelkord kokku lepitud. Meie Ostutingimusi rakendatakse isegi sel juhul, kui me täidame teie tellimust tingimusteta ja teadmata neid teie tingimusi, mis on vastuolus või mis erinevad meie Ostutingimustest.1.2. Kõik selle lepingu alusel meie ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmisega seotud kokkulepped tuleb sõlmida kirjalikult.1.3. Meie Ostutingimusi rakendatakse ainult koostöös äriettevõtetega nii nagu see on sätestatud Saksamaa tsiviilkoodeksi (BGB) peatükis 310 (4).

  2. peatükk
  Pakkumine, pakkumise dokumendid, nende kirjalik vorm, erandlike tellimuste kinnitamine

  2.1. Mitte mingisugust teavet, mis te olete teada saanud meie tellimusest, ei tohi edastada mitte ühelegi kolmandale poolele ilma meie kirjaliku nõusolekuta.

  2.2. Meie pädevust on lubatud kasutada ainult tootmiseks meie tellimuse alusel ja seda tuleb lugeda konfidentsiaalseks teabeks; täiendavalt rakendatakse peatüki 9 alapunkti 2.

  2.3. Kõik meie tellimused on juriidiliselt kehtivad ainult sel juhul, kui need on välja antud kirjalikult ja on juriidiliselt kohustavad. Sama põhimõtet rakendatakse kõikide täiendamiste, muudatuste või lisakokkulepete puhul. Kõik tellimused, täiendamised, muutmised või lisakokkulepped, mille sõlmimisel ei ole järgitud neid põhimõtteid, on õigustühised ja kehtetud. Mitte mingeid kõrvalekaldeid tellimuse vormist ei saa parandada sellega, et te saadate meile oma ettekande. Käesolevaga väljendame oma vastuseisu iga sellise tellimuse kinnitamisele, mis väljub meie tellimuse raamest. Ainuüksi meie kirjalik tellimuse kinnitamine määrab iga tarne mahu, sisu ja hinnapoliitika.

  3. peatükk
  Hinnad, maksutingimused, vastuhagi esitamise ja kinnipidamise õigused, makse teostamine enne defektiteatises määratud tähtaega

  3.1. Meie tellimusessemärgitud hind on kohustuslik. Kui ei ole koostatud mitte mingit muud kirjalikku kokkulepet, mis sätestab teisiti, hõlmab tellimuses nimetatud hind tarnimist „tasuta kliendi territooriumile“ ja vajalike pakendamistarvikute hinda, näiteks kaubaaluseid või kaubakaste.

  3.2. Me võime juhinduda ainult sellistest faktuurarvetest ja tarnedokumentidest, milles on märgitud tellimuse number ja muud olulised numbrid nii, nagu need on märgitud meie tellimusesse. Tarnija vastutab kõigi tagajärgede eest, mis on tekkinud selle kohustuse rikkumise tõttu, välja arvatud need juhud, kui ta tõestab, et ta ei ole selle täitmise eest vastutav.

  3.3. Kui ei ole sõlmitud mingit kirjalikku kokkulepet, milles on sätestatud teisiti, siis tasume ostuhinna 3% suuruse hinnaalandusega 14 päeva jooksul pärast tarnimist ning faktuurarve saamist või ilma mahaarvestuseta 30 päeva jooksul pärast tarnimist ning faktuurarve saamist.

  3.4. Seoses kõikide meie nõuetega on meil õigusaktidega sätestatud korras vastuhagi esitamise ja kinnipidamise õigused.

 3. 5. Kõik maksed teostatakse, arvestades meie kaupade ja koguste kontrolli tulemusi. Kõik maksed, mis on tehtud enne meie kontrolli ja kaebuste esitamise tähtaja lõppu (nii nagu see on sätestatud peatükis 6), ei tähenda, et oleme teie tarnitud kaubad ja nende kogused üle kontrollinud või et loobume õigusest esitada kaebusi koguse puudujäägi või kvaliteedi kohta või et kinnitame selle tarne. Te peate tagastama kõik summad, kui on kindlaks tehtud, et makse suurus on ületatud kvaliteedi või koguse puudujääkide tõttu.4. peatükk
  Tarneperiood, osaliste tarnete osutamise avaldus, tarnekoguste kooskõlastamine
 4. 1. Tellimuses või osaliste tarnete osutamise avalduses kindlaks määratud tarneperiood on kohustuslik.4.2. Te teatate meile viivitamatult kirjalikult, kui tekivad või selguvad mingid asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik järgida kokkulepitud tarneperioodi.4.3. Kõikide tarnega hilinemiste juhtudel on meile tagatud seadustega sätestatud õigused. Eelkõige on meil õigus nõuda kompensatsiooni, aga mitte täitmist ja lepingu katkestamist, kui tarnija ei ole teostanud tarnet ja on möödunud meie poolt sätestatud ja vastuvõetav tarneperioodi pikendamise aeg. Kui me nõuame kompensatsiooni, on teil õigus tõestada, et te ei ole vastutav oma kohustuste rikkumise eest.4.4. Kuni 4 nädalat enne tarne kuupäeva on meil õigus nõuda selle tarnekuupäeva jaoks tellitud koguse osalisi tarneid. Meil on õigus määrata tarne hilisem kuupäev ülejäänud tarnitava kauba kogusele, mida ei olnud kantud osaliste tarnete osutamise avaldusesse kooskõlas kindlaks määratud tarnekuupäevaga. Osalise tarne avalduse esitamisel võetakse põhjendatult arvesse teie huve.4.5.Kui tegevuse alla käik on seotud ettenägematute asjaoludega, näiteks force majeure’iga, siis on meil õigus korrigeerida tellitud kaupade tarnekoguseid vastavalt meie nõuetele mitte pikemaks perioodiks kui 4 nädalaks enne tarne kuupäeva. Sel juhul võetakse põhjendatult arvesse teie huve. Kui me seda õigust kasutame, siis kaotavad kehtivuse teie õigused kõigi edaspidiste õiguste suhtes, mis on seotud nimetatud koguste korrigeerimise tulemustega.

  5. peatükk
  Riski üleandmine, tarnimine, dokumendid
  5.1.
  Riski üleandmine toimub siis, kui kaubad laaditakse maha ja on tarnitud meie poolt määratud mahalaadimise kohta. Kui ei ole sõlmitud mitte mingit muud kirjalikku kokkulepet, kus on märgitud teisiti, siis nimetatakse tarnet „tasuta kliendi territooriumile“.

  5.2.Kõikidesse saatekirjadesse ja tarnedokumentidesse olete kohustatud märkima täpselt meie tellimuse ja materjalide numbrid; kui need andmed puuduvad, ei ole me vastutavad mitte mingite täitmisega hilinemiste eest.

 5. peatükk
  Defektide uurimine, garantii, kehtivusaja lõpp aegumise tõttu, garantiid, standardite järgimine

  6.1. Me oleme kohustatud kontrollima kaupu kõigi kvaliteedi või koguse puudujääkide suhtes vastuvõetava ajavahemiku jooksul; meie kaebus loetakse esitatuks õigeaegselt, kui tarnija on selle kätte saanud 21 tööpäeva jooksul kauba vastu võtmisest või peidetud defektide puhul 14 tööpäeva jooksul avastatud defekti kohta teatise koostamisest.6.2. Meil on õigus esitada õigusaktidega sätestatud korras defektidega seotud nõudeid ilma mingite piiranguteta; igal juhul on meil õigus omal äranägemisel nõuda, et tarnija kõrvaldaks defekti või tarniks uued kaubad. Jätame enesele õiguse nõuda kompensatsiooni, eriti – õiguse nõuda kompensatsiooni lepingu täitmise asemel.6.3.Sätestatakse alates riski üleandmisest mitte lühem kui 36 kuu pikkune aegumise tähtaeg, juhul kui aegumise pikem tähtaeg ei ole ette nähtud seaduste või lepingu järgi.6.4.Kokku lepitud ajavahemikud on otsustava tähtsusega kõikide lepinguliste garantiide kohta sõlmitud kokkulepete puhul.6.5.Teie annate oma kinnituse, et kõik teie poolt tarnitud kaubad vastavad kõigile Euroopa Liidu territooriumil kehtivatele spetsifikatsioonidele, nõuetele ja direktiividele.

  7. peatükk
  Tootevastutus, kompensatsioon, vastutuse kindlustamine

  7.1.Kuna teie olete vastutav toodete igasuguste rikkumise eest, siis olete kohustatud hüvitama meile kahju esimese nõude peale kooskõlas kõigi kolmandate poolte kompensatsiooninõuetega sel määral, nagu taoliste nõuete põhjused on teie volituste ja organisatsiooni pädevuses ja mil määral te olete ise vastutav kõigi tehingute eest, mis on sõlmitud teiste pooltega.

  7.2.Samuti olete kohustatud oma vastutuse piires alapeatükis (1) sätestatud rikkumiste puhul hüvitama kõik kulutused Saksamaa tsiviilkoodeksi (BGB) peatükkides 683 või 670 või tsiviilkoodeksi peatükkides 830, 840 või 426 sätestatud juhtudel, mis tekivad või on seotud igasuguse meie poolt teostatud tühistamise tegevusega. Me teavitame teid kõigist tühistamismenetlustest, mis tuleb täita sel määral, nagu see on võimalik ja põhjendatud ning anname teile võimaluse esitada selle küsimuse kohta oma avaldus.

See põhimõte ei riku mingeid muid õiguslikke nõudeid.

7.3. Töövõtja on kohustatud saama tootevastutuse kindlustuse 10 miljoni euro summas ühe kahjuhüvitusnõude kohta isiku vigastamise/vara kahjustamise puhul; kui me omandame õiguse saada mingeid lisakompensatsiooni õiguseid, siis need jäävad muutumatuks.

8. peatükk
Omandiõigused

8.1. Te garanteerite, et seoses teie tarnega ei rikuta mingeid kolmandate poolte Euroopa Liidus sätestatud õigusi.

 1. 2. Kui kolmanda poole pretensioon on esitatud meile sel põhjusel, siis olete teie kohustatud viivitamatult pärast meie esimese kirjaliku nõude saamist hüvitama meile täies mahus kõik taoliste pretensioonide tõttu saadud kahjumid.
 2. 3. Teie kohustust hüvitada meile kõik kahjumid rakendatakse kõigi kulude puhul, mis me oleme vältimatult saanud seoses kolmandate poolte esitatud pretensioonidega.
 3. 4. Aegumise tähtaeg on kümme aastat lepingu sõlmimise päevast.
 4. peatükk
  Konfidentsiaalsus9.1. Te olete kohustatud järgima rangeid konfidentsiaalsuse põhimõtteid eranditult kõigi teile edastatud tehniliste andmete ja kõigi teile antud dokumentide ja teabe suhtes. Seda teavet ei ole lubatud edastada kolmandatele pooltele ilma meie kirjaliku nõusolekuta.9.2. Konfidentsiaalsuse kohustus jääb kehtima ka edaspidi, isegi pärast selle lepingu kehtivusaja lõppu; konfidentsiaalsus muutub mittekohustuslikuks alles siis ja ainult selles mahus, kuivõrd tehnilistes andmetes ning muudes dokumentides avaldatud andmed tootmise kohta ja muu teave on saanud üldtuntuks.
 5. 3. Konfidentsiaalse teabe avalikustamine ja võimalik dokumentide, näidiste või mudelite üleandmine ei tähenda intellektuaalse omandi loovutamist või know-how’dega ole avalikustatav ega avansina kasutamine selles tähenduses, nagu on kirjeldatud patenteeritud kasuliku mudeli seaduses (Patent and Utility Model Law).10. peatükk
  Kohtualluvuse ainus lubatud koht
 6. 1. Kui pooled on registreeritud äriettevõtted, juriidilised isikud kooskõlas avaliku õigusega või erifondid avaliku õiguse järgi, siis on kõigi kohtumenetluste, kaasa arvatud nende, mis on seotud vekslite, tšekkide ja lihtsustatud menetlustega, sõltumata vaidluse väärtusest, ainsaks lubatud kohtualluvuse kohaks Brackenheimi ringkonnakohus (Amtsgericht), mis on vastutav kui faktiline ja kohalik esimese astme kohus kooskõlas meie ettevõtte registreerimise kohaga. Sama põhimõtet kohaldatakse ka siis, kui teil puudub kohtualluvus Saksamaal või kui te olete oma registreerimiskoha või tavalise asukoha üle kandnud väljapoole Saksamaa piire pärast lepingu sõlmimist või kui teie registreerimiskoht või tavaline asukoht on kohtusse pöördumise ajal teadmata.
 7. 2. Kui tellimuses ei ole sätestatud teisti, siis on meie ettevõtte registreerimise koht, Güglingen-Eibensbachi linn, mis on ka täitmise koht.11. peatükk
  ÜRO äriõigusele mitteallumine
  Kohaldatakse eranditult Saksamaa Föderatiivse Vabariigi seadusi või neile antakse eelistus. ÜRO äriõigust ei kohaldata.
 8. peatükk
  Andmekaitse tagamine

  12.1. Meie fikseerime teie isikuandmed ainult sel eesmärgil, milleks te olete need meile andnud. Teie isikuandmeid hakatakse kasutama ainult ettevõttes Layher Group.
 9. 2. Te annate oma nõusoleku ja lubate meil korraldada, säilitada ja analüüsida andmeid, mis me oleme saanud ärisuhete sõlmimise ja koostöö käigus kooskõlas vastavate andmekaitse reeglitega.12.3. Meie privaatsuspoliitika deklaratsiooni ja muu teabe andmekaitse kohta võite leida meie interneti kodulehelt aadressil www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02.Koduleht – kõik õigused on kaitstud
  Kogu nimetatud kodulehe sisu on kaitstud autoriõiguste kaitsega. Üksikute rubriikide ja/või nende osade allalaadimine või printimine on lubatud ainult sel määral, nagu see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks see interneti koduleht on loodud.

Paljundamine, edastamine või andmete korraldamine on keelatud ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Koduleht – vastutusest loobumine
Vaatamata eriti hoolikale kontrollile, ei saa me enesele võtta kogu vastutust igasuguse iseloomuga kahjude või kahjumite eest, mis on seotud selle kodulehe kasutamise ning sellega seotud välislinkide sisuga.

Kesk tee 11 Jüri, 75305 Harju maakond. +372 5558 0848